پیام‌های بازگشت سعد حریری به لبنان

پیام‌های بازگشت سعد حریری به لبنان
سعودی در تصمیم های خود چنان نابخرد است که حتی دو هفته نمی تواند بر آن استوار بماند. عربستان می خواست استعفای حریری را بدل به قطع روابط همه جهان با دولت لبنان به منظور فشار به حزب الله بکند، اما حالا آنچه اتفاق افتاده التماس حریری برای بازگشت به جامعه سیاسی لبنان است.

پیام‌های بازگشت سعد حریری به لبنان

سعودی در تصمیم های خود چنان نابخرد است که حتی دو هفته نمی تواند بر آن استوار بماند. عربستان می خواست استعفای حریری را بدل به قطع روابط همه جهان با دولت لبنان به منظور فشار به حزب الله بکند، اما حالا آنچه اتفاق افتاده التماس حریری برای بازگشت به جامعه سیاسی لبنان است.
پیام‌های بازگشت سعد حریری به لبنان