پیام‌ تسلیت مدیران و نهادهای سینمایی کشور برای درگذشت داود رشیدی

پیام‌ تسلیت مدیران و نهادهای سینمایی کشور برای درگذشت داود رشیدی
مدیران صنفی و دولتی سینما در پی درگذشت داود رشیدی در صبح جمعه پنجم شهریورماه پیام‌های تسلیت خود را منتشر کردند

پیام‌ تسلیت مدیران و نهادهای سینمایی کشور برای درگذشت داود رشیدی

مدیران صنفی و دولتی سینما در پی درگذشت داود رشیدی در صبح جمعه پنجم شهریورماه پیام‌های تسلیت خود را منتشر کردند
پیام‌ تسلیت مدیران و نهادهای سینمایی کشور برای درگذشت داود رشیدی

دانلود نرم افزار