پیام تشکر باشگاه اینتر از هواداران ایرانی‌اش

پیام تشکر باشگاه اینتر از هواداران ایرانی‌اش
باشگاه اینترمیلان ایتالیا از هوداران ایرانی خود تشکر کرد.

پیام تشکر باشگاه اینتر از هواداران ایرانی‌اش

باشگاه اینترمیلان ایتالیا از هوداران ایرانی خود تشکر کرد.
پیام تشکر باشگاه اینتر از هواداران ایرانی‌اش