پیشرفت علمی از نان شب واجب‌تر است

پیشرفت علمی از نان شب واجب‌تر است
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اعتلا در عرصه علم از نان شب برای ما واجب‌تر است.

پیشرفت علمی از نان شب واجب‌تر است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اعتلا در عرصه علم از نان شب برای ما واجب‌تر است.
پیشرفت علمی از نان شب واجب‌تر است