پیش‌بینی بیکاری 42 درصدی جوانان عربستان در 2030

پیش‌بینی بیکاری 42 درصدی جوانان عربستان در 2030
بانک مریلینچ آمریکا گزارش داد با توجه به ناکامی دولت عربستان در ایجاد اشتغال کافی نرخ بیکاری جوانان در عربستان سعودی تا سال 2030 به 42 درصد افزایش خواهد یافت.

پیش‌بینی بیکاری 42 درصدی جوانان عربستان در 2030

بانک مریلینچ آمریکا گزارش داد با توجه به ناکامی دولت عربستان در ایجاد اشتغال کافی نرخ بیکاری جوانان در عربستان سعودی تا سال 2030 به 42 درصد افزایش خواهد یافت.
پیش‌بینی بیکاری 42 درصدی جوانان عربستان در 2030