پیش فروش ۱۱۴ هزار سکه در ۳ روز کاری

پیش فروش ۱۱۴ هزار سکه در ۳ روز کاری
روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در مجموع بیش از 96 هزار قطعه سکه به صورت قطعی با روش جدید در واحدهای بانک ملی ایران پیش فروش شد.

پیش فروش ۱۱۴ هزار سکه در ۳ روز کاری

روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در مجموع بیش از 96 هزار قطعه سکه به صورت قطعی با روش جدید در واحدهای بانک ملی ایران پیش فروش شد.
پیش فروش ۱۱۴ هزار سکه در ۳ روز کاری