پیکر آیت‌الله موسوی اردبیلی تشییع شد/اقامه نماز توسط آیت‌الله شبیری زنجانی

پیکر آیت‌الله موسوی اردبیلی تشییع شد/اقامه نماز توسط آیت‌الله شبیری زنجانی
جماران نوشت: مراسم تشیبع پیکر مرجع عالیقدر آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی با حضور اقشار مختلف مردم، علما و روحانیون برگزار شد.

پیکر آیت‌الله موسوی اردبیلی تشییع شد/اقامه نماز توسط آیت‌الله شبیری زنجانی

جماران نوشت: مراسم تشیبع پیکر مرجع عالیقدر آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی با حضور اقشار مختلف مردم، علما و روحانیون برگزار شد.
پیکر آیت‌الله موسوی اردبیلی تشییع شد/اقامه نماز توسط آیت‌الله شبیری زنجانی