چرا تاریخ را تحریف می‌کنید؟

چرا تاریخ را تحریف می‌کنید؟
شما به عنوان دوست محصورین در این 7 سال نتوانستید یک بیانیه حاکی از التزام به نظام قانون اساسی و ولایت فقیه از آنها بگیرید و غائله حصر را فیصله دهید. اکنون نام این ناکامی را گذاشته اید: “دشمن ساختن دوست”.

چرا تاریخ را تحریف می‌کنید؟

شما به عنوان دوست محصورین در این 7 سال نتوانستید یک بیانیه حاکی از التزام به نظام قانون اساسی و ولایت فقیه از آنها بگیرید و غائله حصر را فیصله دهید. اکنون نام این ناکامی را گذاشته اید: “دشمن ساختن دوست”.
چرا تاریخ را تحریف می‌کنید؟