چرا «ظریف» ماندن در تهران را به حضور در سوئیس ترجیح داد؟

چرا «ظریف» ماندن در تهران را به حضور در سوئیس ترجیح داد؟
قاسمی ضمن تکذیب خبر لغو سفر ظریف به سوئیس برای شرکت در اجلاس داووس گفت: علیرغم دعوت به عمل آمده، وزیر خارجه به دلیل نظارت و پیگیری بر روند اجرای ساختار جدید ترجیح داد که در تهران بماند و هیچ سفر خارجی طی این روزها نداشته باشد.

چرا «ظریف» ماندن در تهران را به حضور در سوئیس ترجیح داد؟

قاسمی ضمن تکذیب خبر لغو سفر ظریف به سوئیس برای شرکت در اجلاس داووس گفت: علیرغم دعوت به عمل آمده، وزیر خارجه به دلیل نظارت و پیگیری بر روند اجرای ساختار جدید ترجیح داد که در تهران بماند و هیچ سفر خارجی طی این روزها نداشته باشد.
چرا «ظریف» ماندن در تهران را به حضور در سوئیس ترجیح داد؟