چرا نام خیابان مصدق به ولیعصر تغییر نام یافت؟ + سند

چرا نام خیابان مصدق به ولیعصر تغییر نام یافت؟ + سند
پنج روز پس از سخنان امام_خمینی در خرداد 60 درباره مصدق که «او هم مسلم نبود»، وزارت کشور در اطلاعیه‌ای از تغییر نام خیابان «مصدق» به «ولیعصر» خبر داد.

چرا نام خیابان مصدق به ولیعصر تغییر نام یافت؟ + سند

پنج روز پس از سخنان امام_خمینی در خرداد 60 درباره مصدق که «او هم مسلم نبود»، وزارت کشور در اطلاعیه‌ای از تغییر نام خیابان «مصدق» به «ولیعصر» خبر داد.
چرا نام خیابان مصدق به ولیعصر تغییر نام یافت؟ + سند