چرا هایزر نتوانست ارتش را علیه انقلابیون بسیج کند؟

چرا هایزر نتوانست ارتش را علیه انقلابیون بسیج کند؟
ارتشبد قره باغی می‌گوید که تعدادی از پرسنل شهربانی کتبا گزارش کرده‌اند که از مقلدین آیت‌ا.. خمینی بوده و نمی‌توانند بر خلاف دستورات ایشان عمل نمایند.

چرا هایزر نتوانست ارتش را علیه انقلابیون بسیج کند؟

ارتشبد قره باغی می‌گوید که تعدادی از پرسنل شهربانی کتبا گزارش کرده‌اند که از مقلدین آیت‌ا.. خمینی بوده و نمی‌توانند بر خلاف دستورات ایشان عمل نمایند.
چرا هایزر نتوانست ارتش را علیه انقلابیون بسیج کند؟