چرا گاز طبیعی کشور به ثمن بخس به شرکت نروژی فروخته شده است؟

چرا گاز طبیعی کشور به ثمن بخس به شرکت نروژی فروخته شده است؟
سوال از وزیر نفت به خاطر فروش گاز ارزان به شرکت IFLNG نروژ به هیأت رئیسه تقدیم شد و این هیأت نیز آن را برای بررسی به کمیسیون انرژی ارجاع کرد.

چرا گاز طبیعی کشور به ثمن بخس به شرکت نروژی فروخته شده است؟

سوال از وزیر نفت به خاطر فروش گاز ارزان به شرکت IFLNG نروژ به هیأت رئیسه تقدیم شد و این هیأت نیز آن را برای بررسی به کمیسیون انرژی ارجاع کرد.
چرا گاز طبیعی کشور به ثمن بخس به شرکت نروژی فروخته شده است؟