چرا 22 بهمن 96 متفاوت است؟

چرا 22 بهمن 96 متفاوت است؟
مراسم 22 بهمن که همیشه به عنوان یک نماد بیعت مردم با انقلاب شناخته می‌شده، امسال بروز و ظهور فوق‌العاده‌ای پیدا خواهد کرد.

چرا 22 بهمن 96 متفاوت است؟

مراسم 22 بهمن که همیشه به عنوان یک نماد بیعت مردم با انقلاب شناخته می‌شده، امسال بروز و ظهور فوق‌العاده‌ای پیدا خواهد کرد.
چرا 22 بهمن 96 متفاوت است؟