چله دستاوردهای انقلاب در حوزه سلول‌های بنیادی

چله دستاوردهای انقلاب در حوزه سلول‌های بنیادی
پژوهشگاه رویان ۸ خرداد ۷۰ به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوج‏‌های نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران تاسیس شد.

چله دستاوردهای انقلاب در حوزه سلول‌های بنیادی

پژوهشگاه رویان ۸ خرداد ۷۰ به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوج‏‌های نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران تاسیس شد.
چله دستاوردهای انقلاب در حوزه سلول‌های بنیادی