چنانچه کسی مدیر دوتابعیتی باشد، می شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند

چنانچه کسی مدیر دوتابعیتی باشد، می شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: چنانچه کسی مدیر دوتابعیتی باشد، می شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند و هزینه فروش را کسر کرد و مابقی را بازگرداند.

چنانچه کسی مدیر دوتابعیتی باشد، می شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: چنانچه کسی مدیر دوتابعیتی باشد، می شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند و هزینه فروش را کسر کرد و مابقی را بازگرداند.
چنانچه کسی مدیر دوتابعیتی باشد، می شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند