چندین هزار قاضی جهادگر و پاک‌دست داریم/ قضات مجرم حتماً معرفی می‌شوند

چندین هزار قاضی جهادگر و پاک‌دست داریم/ قضات مجرم حتماً معرفی می‌شوند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چندین هزار قاضی جهادگر و پاک‌دست داریم و اگر یک نفر خلافی کند، زحمات دیگران را خدشه‌دار می‌کند.

چندین هزار قاضی جهادگر و پاک‌دست داریم/ قضات مجرم حتماً معرفی می‌شوند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: چندین هزار قاضی جهادگر و پاک‌دست داریم و اگر یک نفر خلافی کند، زحمات دیگران را خدشه‌دار می‌کند.
چندین هزار قاضی جهادگر و پاک‌دست داریم/ قضات مجرم حتماً معرفی می‌شوند