چهار عضو جدید شورایعالی حفاظت محیط زیست منصوب شدند

چهار عضو جدید شورایعالی حفاظت محیط زیست منصوب شدند
رییس جمهور در حکمی آقایان دکتر رضا مکنون، دکتر محمدرضا تابش، دکتر مجید عباسپور و دکتر فرهاد دبیری را به عنوان عضو شورایعالی حفاظت محیط زیست، منصوب کرد.

چهار عضو جدید شورایعالی حفاظت محیط زیست منصوب شدند

رییس جمهور در حکمی آقایان دکتر رضا مکنون، دکتر محمدرضا تابش، دکتر مجید عباسپور و دکتر فرهاد دبیری را به عنوان عضو شورایعالی حفاظت محیط زیست، منصوب کرد.
چهار عضو جدید شورایعالی حفاظت محیط زیست منصوب شدند