چه کسانی بیمه اجتماعی می‌شوند/ انواع مستمری‌ها

چه کسانی بیمه اجتماعی می‌شوند/ انواع مستمری‌ها
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر بیمه اجتماعی هستند که در قالب ۸ گروه تحت حمایت قرار دارند.

چه کسانی بیمه اجتماعی می‌شوند/ انواع مستمری‌ها

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر بیمه اجتماعی هستند که در قالب ۸ گروه تحت حمایت قرار دارند.
چه کسانی بیمه اجتماعی می‌شوند/ انواع مستمری‌ها