ژاپن از حامیان برجام بوده و برای موفقیت آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند

ژاپن از حامیان برجام بوده و برای موفقیت آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند
وزیر خارجه ژاپن با بیان اینکه کشورش همواره از کشورهای حامی برجام بوده، گفت که ژاپن برای موفقیت این توافق از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

ژاپن از حامیان برجام بوده و برای موفقیت آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند

وزیر خارجه ژاپن با بیان اینکه کشورش همواره از کشورهای حامی برجام بوده، گفت که ژاپن برای موفقیت این توافق از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
ژاپن از حامیان برجام بوده و برای موفقیت آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند