ژاپن چگونه افزایش جمعیت سال‌خوردگان را کنترل می‌کند؟

ژاپن چگونه افزایش جمعیت سال‌خوردگان را کنترل می‌کند؟
ژاپن جمعیت پیری دارد.معضلی که سبب نگرانی برای آینده اقتصاد این کشور شده است.

ژاپن چگونه افزایش جمعیت سال‌خوردگان را کنترل می‌کند؟

ژاپن جمعیت پیری دارد.معضلی که سبب نگرانی برای آینده اقتصاد این کشور شده است.
ژاپن چگونه افزایش جمعیت سال‌خوردگان را کنترل می‌کند؟
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^("false"===a.adult