ژوزه ۲ قرارداد با پرسپولیس دارد؛ یکی رسمی و ثبت شده و دیگری صوری و زیر میزی!/ در پرونده این مربی قصور صورت گرفته است

ژوزه ۲ قرارداد با پرسپولیس دارد؛ یکی رسمی و ثبت شده و دیگری صوری و زیر میزی!/ در پرونده این مربی قصور صورت گرفته است
مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم مشخص شده که مانوئل ژوزه ۲ قرارداد با پرسپولیس بسته؛ یکی قراردادی که در سازمان لیگ ثبت شده و دیگری قراردادی صوری و زیر میزی که هیچ جایی ثبت نشده است!

ژوزه ۲ قرارداد با پرسپولیس دارد؛ یکی رسمی و ثبت شده و دیگری صوری و زیر میزی!/ در پرونده این مربی قصور صورت گرفته است

مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم مشخص شده که مانوئل ژوزه ۲ قرارداد با پرسپولیس بسته؛ یکی قراردادی که در سازمان لیگ ثبت شده و دیگری قراردادی صوری و زیر میزی که هیچ جایی ثبت نشده است!
ژوزه ۲ قرارداد با پرسپولیس دارد؛ یکی رسمی و ثبت شده و دیگری صوری و زیر میزی!/ در پرونده این مربی قصور صورت گرفته است

میهن دانلود