کاخ‌ سفید: برجام، پرداخت پول و آزادی زندانیان آمریکایی از ایران ۳ مسیر، مجزا هستند

کاخ‌ سفید: برجام، پرداخت پول و آزادی زندانیان آمریکایی از ایران ۳ مسیر، مجزا هستند
تسنیم نوشت: سخنگوی کاخ سفید دستیابی به برجام، توافق مالی با ایران و آزادی زندانیان را سه موضوع جداگانه توصیف کرد.

کاخ‌ سفید: برجام، پرداخت پول و آزادی زندانیان آمریکایی از ایران ۳ مسیر، مجزا هستند

تسنیم نوشت: سخنگوی کاخ سفید دستیابی به برجام، توافق مالی با ایران و آزادی زندانیان را سه موضوع جداگانه توصیف کرد.
کاخ‌ سفید: برجام، پرداخت پول و آزادی زندانیان آمریکایی از ایران ۳ مسیر، مجزا هستند

فستیوال فیلم