کارهای بر زمین مانده در حوزه پردازش داده های علمی و کتابخانه ای

کارهای بر زمین مانده در حوزه پردازش داده های علمی و کتابخانه ای
امروز جمعه، مراسمی با حضور شماری از عالمان و فرهیختگان در محل کتابخانه تخصصی ادبیات به مناسبت بیستمین سال گشایش این کتابخانه تشکیل شد، و بنده هم فرصتی داشتم تا در باره وضع کتابداری و نیازهای جدید مان صحبت کنم. امیدوارم مورد استفاده عزیزان خواننده قرار گیرد.

کارهای بر زمین مانده در حوزه پردازش داده های علمی و کتابخانه ای

امروز جمعه، مراسمی با حضور شماری از عالمان و فرهیختگان در محل کتابخانه تخصصی ادبیات به مناسبت بیستمین سال گشایش این کتابخانه تشکیل شد، و بنده هم فرصتی داشتم تا در باره وضع کتابداری و نیازهای جدید مان صحبت کنم. امیدوارم مورد استفاده عزیزان خواننده قرار گیرد.
کارهای بر زمین مانده در حوزه پردازش داده های علمی و کتابخانه ای