کارکردهای نظام اسلامی برای جوانان تبیین شود/ اصول انقلاب در سایه برخی کم‌کاری‌ها دچار فراموشی نشود

کارکردهای نظام اسلامی برای جوانان تبیین شود/ اصول انقلاب در سایه برخی کم‌کاری‌ها دچار فراموشی نشود
شهردار سابق تهران گفت: کارکردهای نظام اسلامی امروز باید برای جوانان تبیین شده و اصول انقلاب در سایه برخی کم‌کاری‌ها دچار فراموشی نشود.

کارکردهای نظام اسلامی برای جوانان تبیین شود/ اصول انقلاب در سایه برخی کم‌کاری‌ها دچار فراموشی نشود

شهردار سابق تهران گفت: کارکردهای نظام اسلامی امروز باید برای جوانان تبیین شده و اصول انقلاب در سایه برخی کم‌کاری‌ها دچار فراموشی نشود.
کارکردهای نظام اسلامی برای جوانان تبیین شود/ اصول انقلاب در سایه برخی کم‌کاری‌ها دچار فراموشی نشود