کاریکاتور | کیفیت زندگی در ایران!

کاریکاتور | کیفیت زندگی در ایران!
«ایران در میان 10 کشور آخر کیفیت زندگی شهری» سوژه امین منتظری در ماهنامه خط خطی شده است.

کاریکاتور | کیفیت زندگی در ایران!

«ایران در میان 10 کشور آخر کیفیت زندگی شهری» سوژه امین منتظری در ماهنامه خط خطی شده است.
کاریکاتور | کیفیت زندگی در ایران!

ترانه