کاشان چهارمین پایتخت کتاب ایران شد

کاشان چهارمین پایتخت کتاب ایران شد
شهر کاشان در آیین اختتامیه چهارمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران و چشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب به عنوان چهارمین پایتخت کتاب ایران انتخاب شد.

کاشان چهارمین پایتخت کتاب ایران شد

شهر کاشان در آیین اختتامیه چهارمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران و چشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب به عنوان چهارمین پایتخت کتاب ایران انتخاب شد.
کاشان چهارمین پایتخت کتاب ایران شد
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^