کاش یادمان بماند…

کاش یادمان بماند…
نسل ما فوتبال را با این نام‌ها شناخت؛ منصور پورحیدری، ناصر حجازی، علی پروین، محمد دادکان، عمونصی، محمد پنجعلی، مظلومی‌ها، بیانی‌ها، پیوس، علیدوستی، محرمی، ورمزیار، محمدخانی، مختاری‌فر و… و… و…

کاش یادمان بماند…

نسل ما فوتبال را با این نام‌ها شناخت؛ منصور پورحیدری، ناصر حجازی، علی پروین، محمد دادکان، عمونصی، محمد پنجعلی، مظلومی‌ها، بیانی‌ها، پیوس، علیدوستی، محرمی، ورمزیار، محمدخانی، مختاری‌فر و… و… و…
کاش یادمان بماند…