کاهش بودجه معاونت‌های کلیدی شهرداری/معوقات مدیریت شهری همچنان روی میز!

کاهش بودجه معاونت‌های کلیدی شهرداری/معوقات مدیریت شهری همچنان روی میز!
بودجه پیشنهادی سال 97 شهرداری تهران به شورا آمد و کلیات آن با رقم 175.000.000.000 ریال به تصویب رسید این درحالی است که در سه معاونت کلیدی شاهد کاهش رقم بودجه برای سال آینده هستیم.

کاهش بودجه معاونت‌های کلیدی شهرداری/معوقات مدیریت شهری همچنان روی میز!

بودجه پیشنهادی سال 97 شهرداری تهران به شورا آمد و کلیات آن با رقم 175.000.000.000 ریال به تصویب رسید این درحالی است که در سه معاونت کلیدی شاهد کاهش رقم بودجه برای سال آینده هستیم.
کاهش بودجه معاونت‌های کلیدی شهرداری/معوقات مدیریت شهری همچنان روی میز!