کاهش تعرفه واردات چای به نفع تولید داخل نیست/ صادرات ۳ هزار تن چای‌ سنواتی به خارج از کشور

کاهش تعرفه واردات چای به نفع تولید داخل نیست/ صادرات ۳ هزار تن چای‌ سنواتی به خارج از کشور
رئیس سازمان چای کشور گفت: ۳ هزار تن از ۳۰ هزار تن چای‌ سنواتی باقیمانده در انبارهای دولت برای مصارف غیرانسانی و صنعتی طی یک مزایده فروخته و صادر شده است و دولت اجازه ورود این چای‌ها را به بازار داخلی برای مصرف نمی‌دهد.

کاهش تعرفه واردات چای به نفع تولید داخل نیست/ صادرات ۳ هزار تن چای‌ سنواتی به خارج از کشور

رئیس سازمان چای کشور گفت: ۳ هزار تن از ۳۰ هزار تن چای‌ سنواتی باقیمانده در انبارهای دولت برای مصارف غیرانسانی و صنعتی طی یک مزایده فروخته و صادر شده است و دولت اجازه ورود این چای‌ها را به بازار داخلی برای مصرف نمی‌دهد.
کاهش تعرفه واردات چای به نفع تولید داخل نیست/ صادرات ۳ هزار تن چای‌ سنواتی به خارج از کشور