کاهش معاملات و قیمت‌ها در بازار مسکن

کاهش معاملات و قیمت‌ها در بازار مسکن
اقتصادنیوز نوشت: کارنامه بازار مسکن در نیمه دوم سال گذشته حاکی کاهش معاملات مسکن و همچنین کاهش قیمت و اجاره بهاء مسکن است.

کاهش معاملات و قیمت‌ها در بازار مسکن

اقتصادنیوز نوشت: کارنامه بازار مسکن در نیمه دوم سال گذشته حاکی کاهش معاملات مسکن و همچنین کاهش قیمت و اجاره بهاء مسکن است.
کاهش معاملات و قیمت‌ها در بازار مسکن

خبرهای داغ