کجا رفتند کسانی که با صاحب‌الزمان(عچ) ارتباط داشتند

کجا رفتند کسانی که با صاحب‌الزمان(عچ) ارتباط داشتند
کجا رفتند کسانی که با صاحب‌الزمان(عچ) ارتباط داشتند؟ ما خود را بیچاره کرده‌ایم که قطع ارتباط کرده‌ایم و گویا هیچ چیز نداریم! اگر بفرمایید: «به آن حضرت دسترسی نداریم» جواب شما این است که چرا به انجام واجبات و ترک محرمات ملتزم نیستید و آن حضرت به همین مقدار از ما راضی است.

کجا رفتند کسانی که با صاحب‌الزمان(عچ) ارتباط داشتند

کجا رفتند کسانی که با صاحب‌الزمان(عچ) ارتباط داشتند؟ ما خود را بیچاره کرده‌ایم که قطع ارتباط کرده‌ایم و گویا هیچ چیز نداریم! اگر بفرمایید: «به آن حضرت دسترسی نداریم» جواب شما این است که چرا به انجام واجبات و ترک محرمات ملتزم نیستید و آن حضرت به همین مقدار از ما راضی است.
کجا رفتند کسانی که با صاحب‌الزمان(عچ) ارتباط داشتند

ماشین های جدید