کدام «روسیه» به همدان آمد؛ کدام «غرور ملی» جریحه‌دار شد؟

کدام «روسیه» به همدان آمد؛ کدام «غرور ملی» جریحه‌دار شد؟
الگوی روابط ایران و روسیه از خصومت – رقابت به الگوی رقابت – همکاری تغییر یافته است؛ بدان معنا که قطعا در مواردی رقابت‌های جدی بین ایران و روسیه به چشم می‌خورد اما زمینه‌های قابل توجهی نیز برای همکاری وجود دارد.

کدام «روسیه» به همدان آمد؛ کدام «غرور ملی» جریحه‌دار شد؟

الگوی روابط ایران و روسیه از خصومت – رقابت به الگوی رقابت – همکاری تغییر یافته است؛ بدان معنا که قطعا در مواردی رقابت‌های جدی بین ایران و روسیه به چشم می‌خورد اما زمینه‌های قابل توجهی نیز برای همکاری وجود دارد.
کدام «روسیه» به همدان آمد؛ کدام «غرور ملی» جریحه‌دار شد؟

خبر جدید