کدام شخصیت‌ها به تماشای فیلم حاتمی‌کیا نشستند

کدام شخصیت‌ها به تماشای فیلم حاتمی‌کیا نشستند
برخی از شخصیت‌های سیاسی و هنری کشور با حضور در سالن‌ها و سینماهای مردمی به تماشای فیلم «به وقت شام» نشستند.

کدام شخصیت‌ها به تماشای فیلم حاتمی‌کیا نشستند

برخی از شخصیت‌های سیاسی و هنری کشور با حضور در سالن‌ها و سینماهای مردمی به تماشای فیلم «به وقت شام» نشستند.
کدام شخصیت‌ها به تماشای فیلم حاتمی‌کیا نشستند