کره شمالی یک موشک بالستیک جدید آزمایش کرد

کره شمالی یک موشک بالستیک جدید آزمایش کرد
کره شمالی که با تهدیدهای روزافزون نیروهای نظامی خارجی در نزدیکی مرزهای خود و شدت گرفتن حملات لفظی رئیس جمهور آمریکا روبرو است، با شلیک یک موشک بالستیک جدید، توان بازدارنده خود را نشان داد.

کره شمالی یک موشک بالستیک جدید آزمایش کرد

کره شمالی که با تهدیدهای روزافزون نیروهای نظامی خارجی در نزدیکی مرزهای خود و شدت گرفتن حملات لفظی رئیس جمهور آمریکا روبرو است، با شلیک یک موشک بالستیک جدید، توان بازدارنده خود را نشان داد.
کره شمالی یک موشک بالستیک جدید آزمایش کرد