کشف 18 میلیون ماده محترقه و دستگیری 121‌نفر

کشف 18 میلیون ماده محترقه و دستگیری 121‌نفر
سخنگوی ناجا از کشف و ضبط بیش از 18 میلیون عدد ماده محترقه و دستگیری 121 نفر در این باره خبر داد.

کشف 18 میلیون ماده محترقه و دستگیری 121‌نفر

سخنگوی ناجا از کشف و ضبط بیش از 18 میلیون عدد ماده محترقه و دستگیری 121 نفر در این باره خبر داد.
کشف 18 میلیون ماده محترقه و دستگیری 121‌نفر