کشورهای تحریم‌کننده قطر دو موسسه و ۱۱ فرد را به فهرست «تروریستی» اضافه کردند

کشورهای تحریم‌کننده قطر دو موسسه و ۱۱ فرد را به فهرست «تروریستی» اضافه کردند
عربستان، مصر، امارات و بحرین بامداد پنجشنبه نام دو موسسه و یازده فرد را به فهرست اصطلاحاً «تروریستی» خود اضافه کردند.

کشورهای تحریم‌کننده قطر دو موسسه و ۱۱ فرد را به فهرست «تروریستی» اضافه کردند

عربستان، مصر، امارات و بحرین بامداد پنجشنبه نام دو موسسه و یازده فرد را به فهرست اصطلاحاً «تروریستی» خود اضافه کردند.
کشورهای تحریم‌کننده قطر دو موسسه و ۱۱ فرد را به فهرست «تروریستی» اضافه کردند