کشور قدرتمندی مانند ایران باید پناهنده بگیرد/ فقط برنامه ثریا مشکلات کشور را بازگو می‌کند

کشور قدرتمندی مانند ایران باید پناهنده بگیرد/ فقط برنامه ثریا مشکلات کشور را بازگو می‌کند
نادر طالب‌زاده با اشاره به اینکه ایران جزو کشوری است که می‌تواند پناهنده بگیرد، گفت: کشور قدرتمندی مانند ایران باید پناهنده بگیرد و مسئولان این مسئله را باید بررسی کنند.

کشور قدرتمندی مانند ایران باید پناهنده بگیرد/ فقط برنامه ثریا مشکلات کشور را بازگو می‌کند

نادر طالب‌زاده با اشاره به اینکه ایران جزو کشوری است که می‌تواند پناهنده بگیرد، گفت: کشور قدرتمندی مانند ایران باید پناهنده بگیرد و مسئولان این مسئله را باید بررسی کنند.
کشور قدرتمندی مانند ایران باید پناهنده بگیرد/ فقط برنامه ثریا مشکلات کشور را بازگو می‌کند