کفاشیان جای سرپرست استقلال را گرفت

کفاشیان جای سرپرست استقلال را گرفت
علی کفاشیان به عنوان سرپرست کمیته فوتسال منصوب شد.

کفاشیان جای سرپرست استقلال را گرفت

علی کفاشیان به عنوان سرپرست کمیته فوتسال منصوب شد.
کفاشیان جای سرپرست استقلال را گرفت

سایت خبری زندگی