کلیات طرح بانک مرکزی تصویب شد

کلیات طرح بانک مرکزی تصویب شد
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نشست کمیسیون را تشریح کرد.

کلیات طرح بانک مرکزی تصویب شد

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نشست کمیسیون را تشریح کرد.
کلیات طرح بانک مرکزی تصویب شد