کلیمیان ایران حرکات آشوب‌طلبانه را تحت هر عنوانی محکوم می‌کنند

کلیمیان ایران حرکات آشوب‌طلبانه را تحت هر عنوانی محکوم می‌کنند
نماینده کلیمیان در مجلس خاطرنشان کرد: کلیمیان ایران همگام با سایر اقشار ملت موحد ایران حرکات آشوب‌طلبانه و ضد انسانی را تحت هر نام و عنوان محکوم می‌کنند.

کلیمیان ایران حرکات آشوب‌طلبانه را تحت هر عنوانی محکوم می‌کنند

نماینده کلیمیان در مجلس خاطرنشان کرد: کلیمیان ایران همگام با سایر اقشار ملت موحد ایران حرکات آشوب‌طلبانه و ضد انسانی را تحت هر نام و عنوان محکوم می‌کنند.
کلیمیان ایران حرکات آشوب‌طلبانه را تحت هر عنوانی محکوم می‌کنند