کمالیزاده خبر داد: فردا؛ افتتاح دوربرگردان غیرهمسطح شهیدان حیدرخانی

کمالیزاده خبر داد: فردا؛ افتتاح دوربرگردان غیرهمسطح شهیدان حیدرخانی
معاون فنی عمرانی شهرداری کرج از افتتاح دوربرگردان غیرهمسطح غرب تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش آموز در روز آتی خبر داد و گفت: برای احداث طرح که به نام شهیدان حیدرخانی نامگذاری شده، اعتباری معادل 72 میلیارد ریال هزینه شده است.

کمالیزاده خبر داد: فردا؛ افتتاح دوربرگردان غیرهمسطح شهیدان حیدرخانی

معاون فنی عمرانی شهرداری کرج از افتتاح دوربرگردان غیرهمسطح غرب تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش آموز در روز آتی خبر داد و گفت: برای احداث طرح که به نام شهیدان حیدرخانی نامگذاری شده، اعتباری معادل 72 میلیارد ریال هزینه شده است.
کمالیزاده خبر داد: فردا؛ افتتاح دوربرگردان غیرهمسطح شهیدان حیدرخانی

فروش بک لینک