کمبود تخت‌های سوختگی در کشور/ وقوع سالانه ۲۵۰ هزار سوختگی در کشور

کمبود تخت‌های سوختگی در کشور/ وقوع سالانه ۲۵۰ هزار سوختگی در کشور
رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری با اشاره به اینکه حداقل تخت‌های بیمارستانی مربوط به سوختگی باید دو برابر شود که این رقم در حال حاضر 1150 مورد است، گفت: سالانه ۲۵۰ هزار سوختگی در کشور به وقوع می‌پیوندد.

کمبود تخت‌های سوختگی در کشور/ وقوع سالانه ۲۵۰ هزار سوختگی در کشور

رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری با اشاره به اینکه حداقل تخت‌های بیمارستانی مربوط به سوختگی باید دو برابر شود که این رقم در حال حاضر 1150 مورد است، گفت: سالانه ۲۵۰ هزار سوختگی در کشور به وقوع می‌پیوندد.
کمبود تخت‌های سوختگی در کشور/ وقوع سالانه ۲۵۰ هزار سوختگی در کشور