کمک‌هزینه سفرهای نوروزی بازنشستگان اعلام شد

کمک‌هزینه سفرهای نوروزی بازنشستگان اعلام شد
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از وجود تسهیلات سفرهای سیاحتی و زیارتی نوروز برای بازنشستگان خبر داد.

کمک‌هزینه سفرهای نوروزی بازنشستگان اعلام شد

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از وجود تسهیلات سفرهای سیاحتی و زیارتی نوروز برای بازنشستگان خبر داد.
کمک‌هزینه سفرهای نوروزی بازنشستگان اعلام شد