کمیته‌ای برای مدیریت «نظارت بر انتشار اوراق مالی» تشکیل می‌شود

کمیته‌ای برای مدیریت «نظارت بر انتشار اوراق مالی» تشکیل می‌شود
به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای برای نظارت در این بخش تشکیل خواهد شد.

کمیته‌ای برای مدیریت «نظارت بر انتشار اوراق مالی» تشکیل می‌شود

به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای برای نظارت در این بخش تشکیل خواهد شد.
کمیته‌ای برای مدیریت «نظارت بر انتشار اوراق مالی» تشکیل می‌شود