کمیته ملی المپیک اقدام شرکت سامسونگ را پیگیری می‌کند

کمیته ملی المپیک اقدام شرکت سامسونگ را پیگیری می‌کند
وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد، به اقدام ضد ایرانی شرکت سامسونگ اعتراض و بیانیه کردیم؛ موضوع را کمیته ملی المپیک پیگیری خواهد کرد.

کمیته ملی المپیک اقدام شرکت سامسونگ را پیگیری می‌کند

وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد، به اقدام ضد ایرانی شرکت سامسونگ اعتراض و بیانیه کردیم؛ موضوع را کمیته ملی المپیک پیگیری خواهد کرد.
کمیته ملی المپیک اقدام شرکت سامسونگ را پیگیری می‌کند