کنفرانس امنیتی مونیخ؛ 54 سال نشست و بحران‌هایی که همچنان ادامه دارند

کنفرانس امنیتی مونیخ؛ 54 سال نشست و بحران‌هایی که همچنان ادامه دارند
کنفرانس امنیتی مونیخ امسال هم در سایه تدابیر امنیتی سنگین با هدف پرداختن به انبوه بحران‌های جهانی در قالب نشستی سه روزه آغاز به کار می‌کند.

کنفرانس امنیتی مونیخ؛ 54 سال نشست و بحران‌هایی که همچنان ادامه دارند

کنفرانس امنیتی مونیخ امسال هم در سایه تدابیر امنیتی سنگین با هدف پرداختن به انبوه بحران‌های جهانی در قالب نشستی سه روزه آغاز به کار می‌کند.
کنفرانس امنیتی مونیخ؛ 54 سال نشست و بحران‌هایی که همچنان ادامه دارند