کنوانسیون UPOV با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

کنوانسیون UPOV با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد
مسئول واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: از اساسی‌ترین مسائل مرتبط با الحاق ایران به کنوانسیون UPOV مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

کنوانسیون UPOV با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

مسئول واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: از اساسی‌ترین مسائل مرتبط با الحاق ایران به کنوانسیون UPOV مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
کنوانسیون UPOV با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد