کوتاه درباره «عرق سرد»/ درامی پرتحرک

کوتاه درباره «عرق سرد»/ درامی پرتحرک
کیوان کثیریان منتقد فیلم در یادداشتی کوتاه نگاهی به فیلم «عرق سرد» ساخته سهیل بیدقی انداخته است.

کوتاه درباره «عرق سرد»/ درامی پرتحرک

کیوان کثیریان منتقد فیلم در یادداشتی کوتاه نگاهی به فیلم «عرق سرد» ساخته سهیل بیدقی انداخته است.
کوتاه درباره «عرق سرد»/ درامی پرتحرک