کودکان سوری از مرگ چه تصوری دارند؟/ یک پدر جنگ‌زده: دخترم نمی‌داند مرگ واقعی چه چیزی است

کودکان سوری از مرگ چه تصوری دارند؟/ یک پدر جنگ‌زده: دخترم نمی‌داند مرگ واقعی چه چیزی است
5 سال است که جنگ در سوریه، زندگی همه افراد را تغییر داده است، اما بیش از همه زندگی کودکان تغییر پیدا کرده است.

کودکان سوری از مرگ چه تصوری دارند؟/ یک پدر جنگ‌زده: دخترم نمی‌داند مرگ واقعی چه چیزی است

5 سال است که جنگ در سوریه، زندگی همه افراد را تغییر داده است، اما بیش از همه زندگی کودکان تغییر پیدا کرده است.
کودکان سوری از مرگ چه تصوری دارند؟/ یک پدر جنگ‌زده: دخترم نمی‌داند مرگ واقعی چه چیزی است

آخرین اخبار ورزشی