کوهکن: باز هم می گویم بهتر از باهنر نداریم/حداد از من دلخور شد/باهنر اهل رفیق‌بازی نیست

کوهکن: باز هم می گویم بهتر از باهنر نداریم/حداد از من دلخور شد/باهنر اهل رفیق‌بازی نیست
اعتماد در مصاحبه با محسن کوهکن،نایب رئیس جبهه پیروان از قول او نوشت:اگر زمانی ورود کنیم و گزینه‌ای را بخواهیم معرفی کنیم قطعا از آقای مهندس باهنر عبور نمی‌کنیم.

کوهکن: باز هم می گویم بهتر از باهنر نداریم/حداد از من دلخور شد/باهنر اهل رفیق‌بازی نیست

اعتماد در مصاحبه با محسن کوهکن،نایب رئیس جبهه پیروان از قول او نوشت:اگر زمانی ورود کنیم و گزینه‌ای را بخواهیم معرفی کنیم قطعا از آقای مهندس باهنر عبور نمی‌کنیم.
کوهکن: باز هم می گویم بهتر از باهنر نداریم/حداد از من دلخور شد/باهنر اهل رفیق‌بازی نیست